Základní informace o systému stravování KREDIT

Stravovací systém Kredit dodala a vyvíjí firma Anete. Strávníci se stravují prostřednictvím svého stravovacího účtu, ke kterému je přiřazena jejich aktivní karta. Kartou se strávník identifikuje v menze. Stravovací účet v systému Kredit se osobám z MU vytváří automaticky (ve chvíli, kdy jsou v aktivním vztahu k MU a mají aktivní kartu).

Typy účtů

Systém Kredit pracuje se dvěma typy účtu:

 • Zálohový - strávník utrácí svůj předem vložený vklad.
 • Volný - strávník se stravuje v průběhu měsíce na dluh a následně uhradí pohledávku.

Cena stravy

Cena jídla poskytovaného v menzách je stanovena dle kalkulačních vzorců a zohledňuje vstupní cenu spotřebovaných potravin nakupovaných přes nákupní systém FBS, provozní a režijní náklady, platnou sazbou daně z přidané hodnoty a u cizích strávníků je v ceně kalkulována přirážka dle Pravidel pro kalkulaci ceny Masarykovy univerzity a Pravidel hospodaření SKM. Provozní a režijní náklady jsou fixní a jsou stanoveny jednou ročně na konci února, dle hospodaření SKM v předešlém roce. Cena jídla pro studenty zohledňuje dotaci MŠMT a cena jídla pro zaměstnance zohledňuje příspěvek zaměstnavatele na příslušný kalendářní rok.

Co to znamená v praxi? SKM menzy mají automatickou dynamickou tvorbu cen. Každý den se soutěží suroviny na přípravu jídel s nejlepší dostupnou cenou. Ceny vstupních surovin vstupují jako data do software, který kalkuluje výslednou cenu pro zákazníka. Výše ceny pro zákazníka je tedy dána cenou vstupních surovin a přirážkou SKM zahrnující náklady na výrobu jídel. Aktuální navýšení vstupních cen surovin je důvodem celkově vyšších cen jídel v SKM. Pokud se vstupní ceny sníží, dojde opět k poklesu ceny pro zákazníka. Vše se děje automaticky dle výpočetního vzorce. Takto se ceny jídel v SKM určují již od roku 2010.

Uvádíme příklad: Jeden týden nakoupíme květák za 50,- Kč na přípravu smaženého květáku a cena je x, ale další týden nakoupíme květák za 80,- Kč a cena smaženého květáku bude vyšší o náklad spojený s cenou květáku.

Cena stravy je prezentována v aktuálních jídelníčcích po přihlášení do Webkreditu, nebo Mobilkreditu, v provozovnách na světelných tabulích a v tištěné podobě. Pro jednotlivé skupiny strávníků je určena zařazením strávníka do skupiny:

 • Student, prezenční forma studia.
 • Zaměstnanec, zaměstnanci s nárokem na dotaci poskytovanou zaměstnavatelem. Zaměstanaci naleznou více informací v letáčku stravování zaměstnanců v menzách MU.
 • Strávník bez příspěvku, zaměstnanci bez dotace, studenti kombinované formy studia, cizí osoby.

Zařazení strávníků MU do skupin vyhodnocuje ÚVT MU z údajů personálního (PaMS) a studijního systému MU (IS). SKM MU data o zařazení osob nevyhodnocuje, pouze přebírá a to každý den v 1:00 hod.

SUPO Kredit

Stravovací systém Kredit je propojen se systémem SUPO (celouniverzitní Systém Úhrad Pohledávek za Osobami). Strávníci, kteří mají SUPO aktivní mohou využít toto propojení ve dvou formách, dle typu svého účtu:

 • Strávníci se zálohovým účtem mohou využít bezhotovostní převody finančních prostředků (dobíjení) mezi SUPO a Kreditem (ruční i automatické) v aplikaci WebKredit (největší skupina strávníků zastoupena převážně studenty a zaměstnanci).
 • Strávníci s volným účtem využívají k úhradě své měsíční pohledávky systém SUPO, a to formou srážky ze své mzdy na MU. Tento systém mohou volitelně využít pouze zaměstnanci MU.

WebKredit, MobilKredit

Každý strávník, který má v systému Kredit aktivní účet a aktivní kartu, má možnost obsluhovat svůj stravovací účet prostřednictvím webové aplikace WebKredit a mobilní aplikace pro Android i iOS (iPad, iPhone) MobilKredit

Ostatní zákazníci

Ostatní zákazníci, osoby mimo MU, se mohou na SKM MU stravovat dvěma způsoby:

 • Platbou v hotovosti. Stravovací provozy akceptují stravenky Sodexo, Ticket Restaurant a Chèque Déjeuner.
  stravenky
 • Prostřednictvím ručně založených stravovacích účtů s kartou, kterou si mohou zakoupit v kancelářích stravovacího provozu. Získají tím možnost využití objednávkového systému a možnost obsluhy účtu prostřednictvím aplikace WebKredit.

Objednávání jídel

Osoby s aktivním stravovacím účtem mohou využít systému objednávání jídel dopředu. Objednávka oběda musí být provedena do 14.15 hod předchozího dne, některým z těchto prostředků:

 • online aplikace WebKredit,
 • mobilní aplikace MobilKredit,
 • snimac-tydenni snímač s klávesnicí (týdenní čtečka) - lze objednat jídlo na týden dopředu - návod.
 • snimac-objednavaci rychlosnímače (čtečka) - objednávají na další den předem určenou variantu jídla pouhým přiložením karty - návod.

Výdej jídel

snimac-kombinovany

V případě objednání jídla následuje výdej jídla na příslušném výdejním místě v příslušné době, a to přiložením karty ke snímači bez zadání volby alternativy. Systém sám rozpozná, zda strávník má již objednáno a objednávku vydá. Pokud strávník zadá omylem znovu číslo alternativy a přiloží kartu, systém se zachová tak, že strávníkovi prodá další nový pokrm.

V případě, že strávník nemůže z nějakých důvodů objednávku vyzvednout, může ji (např. pomocí aplikace WebKredit ) nabídnout do burzy. Pokud si ji jiný strávník vyzvedne přechází na něho.

Jídla lze odebírat i bez předchozí objednávky (na volno) do vyprodání, prostřednictvím rychlosnímačů (čtečky) nebo pokladního místa.

Vklady

Vklady na stravovací zálohové účty:

 • v hotovosti na pokladně libovolného stravovacího provozu MU (akceptujeme stravenky)
 • převodem finančních prostředků ze systému SUPO (jednorázový, automatický)

Výběry

Výběry ze stravovacích zálohových účtů:

 • v hotovosti do výše 100 Kč na pokladně libovolného stravovacího provozu
 • v hotovosti nad 100 Kč u vedoucích stravovacích provozů (Vinařská, Akademické menzy Moravské náměstí, Veveří, ACADEMIC restaurant), a to i v případě ukončení studia, kdy již ve stravovacím systému není účet strávníka aktivní
 • bezhotovostně převodem ze stravovacího systému Kredit do SUPO

Hodnocení

Prostřednictvím aplikace Hodnocení stravovacích zařízení v rámci IS máte možnost hodnotit kvalitu a nabídku jídel a vyjadřovat svůj názor k dalším parametrům jednotlivých stravovacích provozů.